خلاصه عملکرد Scopus

به‌روز شده در: ۱۴۰۰/۹/۹
 • ۷ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۶۰ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۲/۰۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۰/۰۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۰
 • ۳ H-Index
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۲۰ استنادات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۱۰ مقالات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰

۲۰%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۱۰%
خوداستنادی دانشکده
۱۵%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۰%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

گروه‌هاي آموزشي

ادبیات فارسی

 • اعضاء: ۱۳ مقالات: استنادات

معارف اسلامی

 • اعضاء: ۵ مقالات: استنادات

فلسفه و کلام اسلامی

 • اعضاء: ۳ مقالات: استنادات

علوم سیاسی

 • اعضاء: ۵ مقالات: استنادات

زبان انگلیسی

 • اعضاء: ۹ مقالات: استنادات

جامعه شناسی

 • اعضاء: ۵ مقالات: استنادات

حقوق

 • اعضاء: ۶ مقالات: استنادات

تاریخ

 • اعضاء: ۵ مقالات: استنادات

جغرافیا

 • اعضاء: ۹ مقالات: استنادات