خلاصه عملکرد Scopus

به‌روز شده در: ۱۴۰۰/۹/۱۰
 • ۳ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۴۷ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۱۳/۰۴ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۲/۷۷ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۰
 • ۴۹ H-Index
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۱۲۳۳۹ استنادات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۹۴۶ مقالات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰

۱۵%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۱۵%
خوداستنادی دانشکده
۶%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۳۸%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

گروه‌هاي آموزشي

شیمی

 • اعضاء: ۱۹ مقالات: ۷۳۵ استنادات ۱۰۳۸۳

فیزیک

 • اعضاء: ۱۰ مقالات: ۱۹۰ استنادات ۱۷۲۵

زمین شناسی

 • اعضاء: ۱۳ مقالات: ۷۲ استنادات ۷۳۹

زیست شناسی

 • اعضاء: ۵ مقالات: ۲۰ استنادات ۱۳۹